عشق، فراموش كردن خود در وجود كسی است كه همیشه و در همه حال ما را به یاد دارد.
خانه » اخبار جدید » ﺭﺩﻳﻒ ﻧﺎﻡ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ جدید

ﺭﺩﻳﻒ ﻧﺎﻡ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ جدید

ﺭﺩﻳﻒ ﻧﺎﻡ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ جدید

ﺭﺩﻳﻒ ﻧﺎﻡ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ جدید

ﺭﺩﻳﻒ ﻧﺎﻡ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ جدید

ﺭﺩﻳﻒ ﻧﺎﻡ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ جدید

ﺭﺩﻳﻒ ﻧﺎﻡ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ

www.sbank.ir/parameters/sbank/…/500%20Mil.pdf
Translate this page

ﺭﺩﻳﻒ. ﻧﺎﻡ. ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ. ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ. ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ. ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﭙﺮﺩﻩ. ﻧﺎﻡ ﺷﻌﺒﻪ. ﻧﻮﻉ ﺟﺎﻳﺰﻩ. 1. ﻣﺴﻌﻮﺩ. ﻛﺎﺷﻔﻲ ﻧﺴﺐ. ﺣﻴﺪﺭ. 168. 1602-700-42611-1. ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ. ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺪﻳﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻟﻲ. 2. ﺑﺮﻧﺎ. ﺁﻗﺎﻗﺪﻭﺳﻲ. ﺧﻠﻴﻞ. 0.

[PDF]: ﻧﺎم ﭘﺪر : ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ : ﻧﺎم : ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ : ﺗﺎرﻳ

Translate this page

Shahid Beheshti University of Medical Sciences and…

ﺷﻤـﺎره. »12. ﻧﺎم. : ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ. : ﻧﺎم ﭘﺪر. : ﺷﻤﺎره. ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ. : ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ. : ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ. : ﻣﺤﻞ. ﺗﻮﻟﺪ. : ﻛﺪﻣﻠﻲ … وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ. : ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه. ﻫ. ﺎي ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻛﺸﻮر. : ردﻳﻒ. ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه. ﻣﻘﻄﻊ. رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ﺳﺎل ورود. ﺳﺎل ﺧﺮوج .1 .2 .3 … درﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻪ ﻧﻮع ﮔﻮاﻫﻲ و ﺟﻬﺖ ﻛﺪام ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻤﺎ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﻃﺮح … .3. ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ. 4×6. ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻜﺴﺎل از زﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدید الورود – دانشگاه علوم پزشکی کرمان

www.kmu.ac.i…
Translate this page

Kerman University of Medical Sciences

۳- عکس های ۴*۳ تهیه شده در سال جاری با پشت نویسی نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و رشته تحصیلی. برای خانم ها ۸قطعه عکس و برای آقایان۱۲ قطعه عکس.

[DOC]فرم شماره 1 تبدیل و ضعیت و جذب هیات علمی

jazb.araku.ac.ir/index.php/download/form1.doc – Translate this page

نام پدر: ………………………………… شماره شناسنامه: …………………………………. محل تولد: ……..……………….. محل صدور: ……………………….. تاريخ … تلفن ديگري كه در مواقع ضروري بتوان با شما تماس گرفت. …. رديف. نام و نام خانوادگي. نوع رابطه و نحوه آشنايي. مدتآشنايي. شغل معرف. نشاني محل كار يا … 2- عكس 4*3 جدید پنچ قطعه. 3 – کپی كارت ملي2 …

سامانه ثبت نام دانشجویان ورودی جدید – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

behiau.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=5202&Site…
Translate this page

توجه : بعد از طی کردن مراحل فوق ، ثبت نام شما قطعی خواهد شد … ردیف. نوع مدرک. حداکثر اندازه یا حجم فایل به کیلو بایت. 1. عکس 4*3 پرسنلی … توجه داشته باشید که مشخصات اصلی مانند نام ، نام خانوادگی، نام پدر ف شماره شناسنامه و کد ملی در اینجا قابل …

[DOC]فرم جامع – دانشگاه صنعتی سهند

www.sut.ac.ir/…/file…
Translate this page

Sahand University of Technology

فرم جامع ثبت نام دانشجویان ورودی جدید. شماره تاریخ: … نام پدر: شماره شناسنامه: جنسیت: O زن O مرد کد ملی(ده رقمی و پیوسته): … وضعیت تاهل: Oمجرد Oمتاهل، نام و نام خانوادگی همسر: تاریخ تولد همسر: / / 13 نام پدر همسر: شماره …. آیا پدر شما در قید حیات است؟ … ردیف. نام و نام خانوادگی. میزان تحصیلات. شغل. مدت آشنائی. نوع آشنائی. آدرس.

[PDF]فرم شماره: 423 بسمه تعالي

Translate this page

Interests Section of the Islamic Republic of Iran in the…

به سال جاری كه پشت كليه عكس ها نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه درج شده باشد. عكس بانوان بايد با حجاب … كپي شناسنامه پدر ، مادر ، همسر و فرزندان )حد اقل يک مورد(. -1 … رديف شماره. 9. رجوع فرمائيد(. 88. -. افرادی كه شناسنامه جديد آنها جای الصاق عكس ندارد و باالی. 85. سال وزير. 81 … ه تعويض شده از ايران به آدرس شما ارسال خواهد شد. ضمنا.

درخواست تغییر نام و نام خانوادگی – سفارت جمهوری اسلامی ایران – برازیلیا

brasilia.mfa.ir/index.aspx?siteid=38&pageid=23628
Translate this page

طبق ماده 40 قانون ثبت احوال كشور، تغيير نام خانوادگي با تصويب سازمان ثبت احوال … شناسنامه شما سريعاً اصلاح و سپس ارسال شود، نيازي به تكميل فرم‌هاي رديف 2 نمي‌باشد. … (نام و نام‌خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور، تاريخ تولد، نام پدر) را بنويسيد. … 3) متقاضيان توجه نمايند: پس از اخذ شناسنامه جديد و با ارائه مدارك مربوطه و اصل و …

درخواست تغيير نام و نام خانوادگي – سفارت جمهوری اسلامی ایران –بانکوک

bangkok.mfa.ir/index.aspx?siteid=58&pageid…
Translate this page

عدم رعايت موارد گفته شده موجب عدم پذيرش مدارک و انجام درخواست شما خواهد شد.2- اگردرخواست … فرزندان کبير مي توانند با اخذ اجازه نامه از پدر، از نام خانوادگي جديد وي استفاده … دارنده نام خانوادگي و نيز تصوير شناسنامه وي (براي موارد مندرج در رديف 8 بند “ب” ) … اجازه دهنده توسط مامور کنسولي) از دارنده حق تقدم (نمونه شماره 14) يا پدر يا جد پدري …

[PDF]شماره ملی شماره شناسنامه نام پدر نام خانوادگی و نام ردیف 9226696006 11 …

www.sbu.ac.ir/…/دعوت%20…
Translate this page

Shahid Beheshti University

ردیف. نام خانوادگی و نام. نام پدر. شماره شناسنامه. شماره ملی. 1. استاد هادی. محمدیار. 11. 9226696006. 0. اسدیان فرهاد. نظام الدین. 9030. 44043696. 0. پارساصدر حسین

دریافت برگه ثبت نام پی دی اف – موسسه عالی فقه و علوم اسلامی

mfos.ir/wp-content/…/فرم-ثبت-نام-شهرستانی-ها.pdf
Translate this page

نام: نام خانوادگی: کد ملی: تاریخ تولد: محل تولد: شماره شناسنامه: نام پدر: شغل پدر: مجرد متأهل تعداد … وضعیت تحصیلی. آخرین مدرک تحصیلی جدید: … دو نفر از اساتید یا محققان حوزوی که نسبت به شما شناخت کافی دارند. : ردیف. نام و نامردیف. نام و نام خانوادگی. پایه تحصیلی. سبب و میزان آشنایی. شماره تماس .1 .2 .3. محل الصاق. عکس …

وزارت امورخارجه – درخواست تغيير نام و نام خانوادگي

bern.mfa.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1…
Translate this page

عدم رعايت موارد گفته شده موجب عدم پذيرش مدارک و انجام درخواست شما خواهد شد. … 3- پرسشنامه تکميل شده تعويض شناسنامه (نمونه شماره 7) … فرزندان کبير مي توانند با اخذ اجازه نامه از پدر، از نام خانوادگي جديد وي استفاده نمايند. 5- قيم يا … تبصره 3 – تغيير نام خانوادگي ازطريق وحدت (رديف 8 بند “ب” ) ازشمول موارد بند “ج” مستثني خواهد بود.

[DOC]فرم های لازم جهت تهیه و ارائه درثبت نام ورودی های جدید 95

d-tabriz.tvu.ac.ir/…/فرم-های-لازم-جهت-تهیه-و-ارائه-در�…
Translate this page

اینجانب فرزند به شماره کارت ملی شماره شناسنامه. دانشجوی رشته …. نام و نام خانوادگی : امضاء و اثر انگشت دانشجو : امضاء ولی دانشجو و اثر انگشت. صفحه دوم تعهد نامه …

[PDF]شماره ملی شماره شناسنامه نام پدر نام خانوادگی و نام ردیف 3071778082 …

sbu.ac.ir/…/دعوت%20شدگان…
Translate this page

Shahid Beheshti University

معماری. ردیف. نام خانوادگی و نام. نام پدر. شماره شناسنامه. شماره ملی. 1. ابنا حوریه. غالمعباس. 2649. 3071778082. 2. امیدخواه خرشتمی. عاطفه. عیسی. 582. 2709941767. 3.

عضویت در سایت – انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران

www.anjomannews.ir/Register/
Translate this page

ایمیل شما به عنوان نام کاربری شما برای ورود به سایت می باشد. کلمه عبور: … نام خانوادگیشماره شناسنامه, *. نام … برای ایجاد ردیف جدید از کلید Tab استفاده نمائید.

[PDF]1 ﻓﺮم ﺷﻤﺎره آرم ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ اﻟﺼﺎق ﻋﻜﺲ

www.msrt.ir/…/فرم%20درخواست%20بررسی%20صلا…
Translate this page

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ: ………………………………………………………………… ﻧﺎم ﭘﺪر: ………………………………… ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ: …………………………………. ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ: ………………………. ﻣﺤﻞ ﺻﺪور: . … ﺗﻠﻔﻦ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ. …. ردﻳﻒ. ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ. ﻧﻮع راﺑﻄﻪ و ﻧﺤﻮه آﺷﻨﺎﻳﻲ. ﻣﺪت. آﺷﻨﺎﻳﻲ. ﺷﻐﻞ ﻣﻌﺮف. ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻳﺎ ﺳﻜﻮﻧﺖ. ﺗﻠﻔــﻦ. 1. 2. 3 … ﭼﻬﺎر ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ﺟﺪﻳﺪ. 4×3 .8.

کارت ملی هوشمند و سایت ثبت نام کارت هوشمند ملی – وبفا

www.webfa.ir/کارت-ملی-هوشمند/
Translate this page

Oct 22, 2015 – پس از تکمیل فرم ثبت نام کارت ملی و پرداخت آنلاین وجه، یک شماره … 2- استعلام اطلاعات هویتی (در سامانه جدید کارت ملی هوشمند این مورد دیگر وجود …. داده اند از قبیل (نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، نام پدر) … شهروند گرامی در حال حاضر شما واجد شرایط ثبت نام کارت هوشمند ملی نمی باشید. ….. (فرزند ردیف 1).

راهنمای ثبت شرکت اینترنتی (ثبت تاسیس) – ثبت فردا

https://sabtefarda.com › مقالات
Translate this page

سایر اطلاعات شامل «شماره ملی متقاضی»، «نام متقاضی»، «نام خانوادگی متقاضی» و … بر روی کلید «افزودن موضوع فعالیت» کلیک نموده تا صفحه جدیدی باز شود. … پس از کلیک بر روی کلید ثبت اطلاعات یک ردیف ایجاد می شود. … نام پدر فارسی ، شماره شناسنامه، جنسیت، تاریخ تولد، شماره همراه و نشانی به عنوان فیلدهای اجباری هستند.

متفرقه آیا میشه نام خانوادگی رو تغییر داد ؟ [آرشيو] – P30World …

forum.p30world.com › … › موارد ديگرمـتـفـرقـه
Translate this page
Jan 28, 2011 – 61 posts – ‎34 authors

دوستان به نظر شما میشه نام خانوادگی رو -اگه خوشمون نیاد عوض کنیم- و یه … شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال در صورتیکه نام خانوادگی پدر تغییر کرده باشد. … 1 – تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی (فرم شماره 7) . … برگشت به نام خانوادگی اولیه امکان پذیر نیست در هنگام انتخاب نام خانوادگی جدید …

عکس های جدید بازیگران و افراد مشهور و فرزندانشان (85) – پرشین وی

www.persianv.com/view/321312.php
Translate this page

Jan 10, 2016 – عکس های جدید بازیگران و چهره های مشهور در کنار پدر و مادرهایشان (82). بازیگران و چهره های مشهور در کنار پدر و مادرهایشان. عکس های خانوادگی هنرمندان و چهره های مشهور (102) · اکران خصوصی فیلم نيمه شب …. ثبت نام وام ضروری بازنشستگان از فردا آغاز میشود … صندوقچه پرچین خاطره ، بهترین هدیه برای عزیزان شما + عکس ..

راهنمای ثبت شرکت اینترنتی (ثبت تاسیس) – ثبت فردا

https://sabtefarda.com › مقالات
Translate this page

سایر اطلاعات شامل «شماره ملی متقاضی»، «نام متقاضی»، «نام خانوادگی متقاضی» و … بر روی کلید «افزودن موضوع فعالیت» کلیک نموده تا صفحه جدیدی باز شود. … پس از کلیک بر روی کلید ثبت اطلاعات یک ردیف ایجاد می شود. … نام پدر فارسی ، شماره شناسنامه، جنسیت، تاریخ تولد، شماره همراه و نشانی به عنوان فیلدهای اجباری هستند.

سامانه ثبت نام تک کارت فرهنگیان کشور :: همگام با مدارس سلماس

m-a-amjadi.blog.ir/…/سامانه-ثبت-نام-تک-کارت-فرهن…
Translate this page

Jun 17, 2016 – فرهنگیانی که در زمان ثبت نام با مشکلاتی مواجه می‌شوند و سؤالاتی برای آنها …. البته هدف از این جمله آشنایی بیشتر شما با مفهوم کوکی است چرا که … فایرفاکس می توانید از منوی File گزینه ای با نام New Private Window را انتخاب کنید. …. نام و نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و سریال و سری شناسنامه وارد نمیشود؟

نام پدرشهرام اسدابادی چیست؟ | ویکی پدیا ایران

www.wikipedia-iran.ir/g.aspx?q=نام_پدرشهرام…
Translate this page

اهنگ جدید وان دایرکشن با کیفیت 320 · نام اهنگ مردم ازبس ج~شیدم ازسوسن چیست؟ … ﺭﺩﻳﻒ ﻧﺎﻡ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ sbank/parameters/sbank/500 mil.pdf ﺭﺩﻳﻒ.

[DOC]فرم جذب 1 – دانشگاه صنعتی بیرجند

birjandut.ac.ir/fa/images/file/…/Form-jazb-but-1.docx
Translate this page

فرم شماره 1 (پرسشنامه ) … شماره شناسنامه : . …. ردیف, نام و نام خانوادگی, نوع رابطه و نحوه آشنایی, مدت آشنایی, شغل معرف, نشانی محل کار یا سکونت, تلفن ثابت و همراه. 1.

[PDF]ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺮﻧﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮ

piauac.com/…/parandnew/…/sabtenam-karshenasi-nap…
Translate this page

ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺟﺪﻳﺪ. 1. -. ﺍﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ : ﻧﺎﻡ: ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ: ﺵ.ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ: ﻛﺪﻣﻠﻲ: ﺟﻨﺴﻴﺖ: ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ: ﮔﺮﺍﻳﺶ : … ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ: ﺭﺩﻳﻒ. ﻧﺎﻡﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ. ﻧﺴﺒﺖ. ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ. ﺷﻐﻞ. ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ … ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺮﻑ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﺭﺩﻳﻒ. ﻧﺎﻡﻧﺎم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ. اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ. ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره. ﺻﺎدره از. ﻛﺪ ﻣﻠﻲ. ﻣﺘﻮﻟﺪ. ﻓﺮزﻧﺪ.

[DOC]دانلود : فرم وام میان مدت یک ساله – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

abhariau.ac.ir/uploads/vam-sandogh.doc
Translate this page

لازم به ذکراست اعطای وام جدید منوط به تسویه حساب وامهای قبلی میباشد. … محل صدور: تاریخ صدور: محل تولد: تاریخ تولد: نام پدر: … نام نام خانوادگی ضامن: شماره شناسنامه: محل صدور: کدپستی: شماره تلفن: این قسمت درصورت تصویب و … مشخصات کسانیکه از نظر مالی به شما کمک می کنند. ردیف, نسبت, نام ونام خانوادگی, شغل, تعداد عائله. 1.

[DOC]فرم شماره 1

paytakht-isi.ir/archives/026.doc
Translate this page

نام : نام خانوادگي : شماره شناسنامه : رشتة تحصيلي : گروه … رتبة دانشگاهي : شماره پرسنلي : سنوات تدريس كارشناسي ارشد / دكترا : نشاني : شمارهنام : نام خانوادگي : نام پدر: شماره شناسنامه: تاريخ تولد …. 10- جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست ؟ ( اين قسمت …. رديف. شرح هزينه. ريالي. ارزي. معادل ريالي بودجة ارزي. كل هزينه به ريال. 1.

[DOC]فرم اطلاعات دانشجو – دانشگاه صنعتی اراک

www.arakut.ac.ir/…/Student%20Personel%20Data.doc…
Translate this page

بسمه تعالي. فرم اطلاعات فردی دانشجویان جدید الورود … نام: نام پدر: 4) شماره شناسنامه: کدملی: تاریخ تولد: محل صدور: … 15) آیا پدر شما در قید حیات است: بله☐ خیر☐, شغل پدر: 16) آدرس محل … رديف, نام و نام خانوادگي, نسبت, نام پدر, ميزان تحصيلات, شغل …

[PDF]فرم مشخصات دانشجویان کارشناسی پیوسته جدید الورود در سال تحصیلی …

esfarayen.ac.ir/wp-content/uploads/…/form1-khp.pdf
Translate this page

الف( مشخصات فردی. -1. نام : -2. نام خانوادگی : -3. شماره دانشجویی : -4. نام پدر : -5. تاریخ تولد / /. -6. شماره شناسنامه : -7. محل تولد : -8 … آیا با شما زندگی می کند. مالحظات. بله. خیر … ردیف. نام و نام خانوادگی. نسبت. شغل. آدرس و تلفن محل سکونت. تلفن همراه.

[PDF]كليك

edu.mazums.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/fsj.pdf
Translate this page

نام خانوادگي : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام پدر : . . . . . . . . . . . شماره شناسنامه: . . . .. . . . . . . محل تولد : … وضعيت تأهل: مجرد متأهل شماره كد ملي: . . . . . . . . . . . . … تلفن ديگري كه بتوان در مواقع اضطراري با شما تماس گرفت : … رديف. مقطع تحصيلي. رشته. تحصيلي. معدل. / رتبه. دانشگاه. محل تحصيل. كشور محل … چهار قطعه عكس جديد. 4. *. 3. -8.

شماره یک گزینش – دانشگاه پیام نور

pnu.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=db915e5e…
Translate this page

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره. 1. ﻫﯿﺄت اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺬب داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر. ﮐﺎرﮔﺮوه ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ. (. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ) ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ. : 1 … ﻧﺎم ﭘﺪر. : ……… … …… ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ. : … ……… ………… ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ. : …… … ……… ﻣﺤﻞ ﺻﺪور. : … …. از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان درﺟﻪ ﯾﮏ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ . ردﯾﻒ. ﻧ. ﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ. ﻧﻮع راﺑﻄﻪ و. ﻧﺤﻮة آﺷﻨﺎﯾﯽ. ﻣﺪت. آﺷﻨﺎﯾﯽ. ﺷﻐﻞ ﻣﻌﺮف … دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ﺳﻪ در ﭼﻬﺎر ﺟﺪﯾﺪ. (. رﻧﮕﯽ و ﺗﻤﺎم رخ …

فرم ثبت نام طلاب در موسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی – میقات

miqat.ir/ثبت-نام-طلاب-در-موسسه-میقات/
Translate this page

لطفا قبل از تکمیل فرم ثبت نام، حتماً فایل اسکن از مدارک زیر را آماده بفرمایید: عکس معمم و عادی – تمام … نام مستعار. کد ملی*. کد ملی 10 رقمی بدون خط فاصله نوشته شود! شماره شناسنامه*. محل صدور شناسنامه*. نام پدر* … نام و نام خانوادگی, مدت آشنایی (سال), شغل, تلفن همراه, آدرس … برای افزودن ردیف جدید، بر روی علامت (+) کلیک کنید!

شماره رديف شناسنامه – پاسخگوی هوشمند به تمام سوالات ذهن شما | دستان هوشمند

www.idastan.ir/Default.aspx?…شماره_ردیف_شناسنامه – Translate this page

ﺭﺩﻳﻒ ﻧﺎﻡ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ sbank/parameters/sbank/500 Mil.pdf ﺭﺩﻳﻒ. … های جدید شماره مسلسل شناسنامه چیست سری و سریال شناسنامه المثنی سری شناسنامه …

عکس خانواده مهشید حبیبی – مدل لباس 2017|مدل مانتو 2017|ماه مدل

model2017.imagelin.com › عکس بازیگران ایرانی – Translate this page

Jan 9, 2016 – ﺭﺩﻳﻒ ﻧﺎﻡ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﭙﺮﺩﻩ … (جدید)سری 5 جدید 9411 ژوئن 2016 3; 4; 5 جدیدترین عکسهای خانوادگی …

[PDF]2 در سیستم اتوماسیون فاز دانشجویان وام شهریه تحصیلی ثبت نحوه آموزش

fa.uast.ac.ir/…/17_153_1451316104812_آموزش_ثبت…
Translate this page

جنسیت. : نام. : نام خانوادگی. : نام پدر. : شماره شناسنامه. : تاریخ تولد. : نکته اول. : مقابل. محل صدور. یک … جدید. کلیک. نمائید . -4. صفحه جدیدی. با عنوان. ایجاد تحصیل جدید. به شکل ذیل. نمایش داده …. ردیف. نام ضامن. نام خانوادگی. نام پدر. ش ش. ش سند. تاریخ گواهی. دفترخانه. 1. 11. -. روی. یکی … و اطالعات ثبت شده را به شما نمایش می دهد . 12.

هلیای جانی – رسانه ی خبری وبلاگی

helynaz-bsky.rasanetv.ir/page-608908.html
Translate this page

عکس های خصوصی جدید مریم معصومی 94 2015 کافه سونعکس های خصوصی جدید هلیا امامی ۹۴ ۲۰۱۵ · جدیدترین عکس های شخصی … ﺭﺩﻳﻒ ﻧﺎﻡ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ.

[DOC]بسمه تعالي» هيأت اجرايي جذب عضويت به صورت حق التدریس 1- مشخصات …

www.kanganiau.ac.ir/…/فرم%20بررسی%20صلاحیت…
Translate this page

نام پدر: ………………………………… شماره شناسنامه: …………………………………. محل تولد: . … تلفن ديگري كه در مواقع ضروري بتوان با شما تماس گرفت. …. رديف. نام و نام خانوادگي. نوع رابطه و نحوه آشنايي. مدتآشنايي. شغل معرف … دو طرف) در دو نسخه ، دو نسخه تصوير از تمامي صفحات شناسنامه و پایان خدمت; 10 قطعه عكس جديد 4×3; شرح حال مختصري …

[DOC]کاربرگ حمایت از ایجاد واحدهای جدید تولید محصولات دانش بنیان

nsfund.ir/…/کاربرگ-حمایت-از-ایجاد-واحدهای-جدید-تولی…
Translate this page

رديف. نام و نام خانوادگي مدیران. سمت در شرکت. کد ملي. شماره شناسنامه. تاريخ تولد. نام پدر. رشته و مدرک تحصيلي. مدت تجربه ي اجرايي مرتبط (ماه). 1. 2 …

[DOC]فرم شماره 1 « بسمه تعالي» محل الصاق عكس هيأت اجرايي جذب عضويت و …

bonabu.ac.ir/uploads/28/…/فرم%20شماره%20یک.doc…
Translate this page

نام پدر: شماره شناسنامه: محل تولد: محل صدور: تاريخ تولد: … تلفن ديگري كه در مواقع ضروري بتوان با شما تماس گرفت. … نام و نام خانوادگي: تابعيت: مذهب: … رديف, نام محلكار, واحد سازماني, نوعمسئوليت, شهرستان, تاريخ, نشـانـي, تلفــن … چهار قطعه عکس جدید 4*3; شرح حال مختصری از دوران زندگی خود با تکیه بر جنبه های عقیدتی و علمی …

[PDF]فرمها – دانشگاه شيراز

web.shirazu.ac.ir/…/extract_file.php?…
Translate this page

Shiraz University

ﻧﺎم ﭘﺪر. :……………………………………….. ﺷﻤﺎره. ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ. :……………………………. ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ … ﺗﻠﻔﻦ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ. : وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ. : ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺮده … دوره. ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻳﮕﺮ. ﻣﺤﻞ اﻟﺼﺎق ﻋﻜﺲ. ﻓﺮم ﺷﻤﺎره. 1. ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ. ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺬب. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز … ردﻳﻒ. ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ. ﻧﻮع راﺑﻄﻪ و ﻧﺤﻮه آﺷﻨﺎﻳﻲ. ﻣﺪت. آﺷﻨﺎﻳﻲ. ﺷﻐﻞ. ﻣﻌﺮف. ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ. ﻛﺎر … ﭼﻬﺎر ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ﺟﺪﻳﺪ. 4×3. -8

فرمها – دانشگاه شيراز

web.shirazu.ac.ir/…/extract_file.php?…
Translate this page

Shiraz University

ﻧﺎم ﭘﺪر. :……………………………………….. ﺷﻤﺎره. ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ. :……………………………. ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ … ﺗﻠﻔﻦ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ. : وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ. : ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺮده … دوره. ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻳﮕﺮ. ﻣﺤﻞ اﻟﺼﺎق ﻋﻜﺲ. ﻓﺮم ﺷﻤﺎره. 1. ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ. ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺬب. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز … ردﻳﻒ. ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ. ﻧﻮع راﺑﻄﻪ و ﻧﺤﻮه آﺷﻨﺎﻳﻲ. ﻣﺪت. آﺷﻨﺎﻳﻲ. ﺷﻐﻞ. ﻣﻌﺮف. ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ. ﻛﺎر … ﭼﻬﺎر ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ﺟﺪﻳﺪ. 4×3. -8.

شماره ردیف شناسنامه | مرجع پاسخگویی

www.iresearch.ir/Default.aspx?…شماره_ردیف_شناسنام – Translate this page

ﺭﺩﻳﻒ ﻧﺎﻡ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ sbank/parameters/sbank/500 Mil.pdf ﺭﺩﻳﻒ. … های جدید شماره مسلسل شناسنامه چیست سری و سریال شناسنامه المثنی سری شناسنامه …

[PDF]دفترچه ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و … – دانشگاه شمال

shomal.ac.ir/education/950631_01.pdf
Translate this page

بهار دانش و مهرورزی بر تمامي دانشگاهیان و دانشجویان به ویژه دانشجویان جدید … دانشجوی گرامی، تکمیل فرآیند ثبت نام و ورود شما به جمع خانواده دانشگاه شمال را تبریک عرض می …. -2. مرد. نام و نام خانوادگي التین: نام پدر: ملیت: شماره شناسنامه: كد ملي: محل صدور … كه شما را بشناسند و بتوانند در مورد شما اظهارنظر. نمايند . ردیف. نام نام. خانوادگي.

[PDF]ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ 1 ﻤﺎره ﺷ ﮐﺎرﺑﺮگ وزارت ﻋﻠﻮم ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري – دانشگاه جامع علمی …

uast-sha.ir/…/کاربرگ%20شماره%201%20و%20فرم%…
Translate this page

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ. ﻧﺎم. : ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ. : ﻧﺎم ﭘﺪر. : ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ. : ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ. : ﻣﺤﻞ ﺻﺪور. : ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ … ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ را در ﺟﺪول ذﯾﻞ ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ . (. ﻣﻌﺮﻓﺎن در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮده و از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺴﺒﯽ و ﺳﺒﺒﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. ) ردﯾﻒ. ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﺟﺪﯾﺪ. (. رﻧﮕﯽ و ﺗﻤﺎم رخ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ. ) ❒. ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮي از دوران زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ …

آموزش گام به گام تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی – منتخب مقالات بیمه

news.bidbarg.com › اخبار بیمهبیمه تامین اجتماعی
Translate this page
Rating: 5 – ‎Review by منتخب مقالات بیمه

Apr 26, 2016 – در فرم مشخصات کارگاه ها روی گزینه جدید کلیک کنید. … ۲) ردیف پیمان: اگر پیمانکار هستید و قرارداد دارید با توجه به ردیف پیمان آن را وارد نمایید در … ۴) نام خانوادگی بیمه شده را طبق شناسنامه وارد نمایید. ۵) نام پدر بیمه شده را وارد نمایید. … اگر شغل یا کارگاه شما دارای دستمزد مقطوع می باشد (مانند: خواروبار فروشی، درب و …

[PDF]راهنمای سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

www.techbiz.ir/…/1405929977_32990040e93b206a5…
Translate this page

ﻧﺎﻣ. ﻪ. ﺎﺟ. ﻊﻣ. ﺒﺛ. ﺖ. ﺮﺷ. ﮐ. ﺖ. ﺎﻫ. ﻣو. ﺳﻮ. ﺎﺴ. ت. ﯿﻏ. ﺗﺮ. ﺎﺠ. ر. ي. ﺛﺒﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ. ﺗﺠﺎري …. ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ. «،». ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ. و». « ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ. » ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑﺎﯾـﺪ. « …. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﮐـﺪام ﯾـﮏ ردﯾـﻒ اﺧﺘﺼـﺎص ﭘﯿـﺪا ﮐﻨـﺪ … ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻓﺎرﺳـﯽ، ﻧـﺎم ﭘـﺪر ﻓﺎرﺳـﯽ ، ﺷـﻤﺎره. ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ، ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﺪﻫﺎي اﺟﺒﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ.

[DOC]فرم های فرصت مطالعاتی – معاونت پژوهشی

research.iauctb.ac.ir/Files/…/formha%20forsat-new.do…
Translate this page

نام : نام خانوادگی: شماره شناسنامه : … 5- به نظر شما یافته های دوره مذکور قابل انتشار برای دانشجویان کارشناسی ارشد یا … ذکر نام واحد دانشگاهی که متقاضی قبل از استفاده از فرصت مطالعاتی به مدت حداقل … ردیف, نوع هزینه, برای هر نفر, تعداد نفرات, جمع. 1 ….. شماره شناسنامه …………………نام پدر…………………….متولد………………….به شماره ملی.

فروشگاه حراجی آنلاین – صفحه ابتدایی بخش راهنما

redkala.com/help/index
Translate this page

ثبت نام و ورود; فضای کاربری; ویترین اصلی سایت; صفحه جزییات حراجی … نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی شما بر روی شناسنامه باید در این قسمت وارد شود. …. در ردیف بالا، تنظیمات فعلی نمایش داده می شود و با هر پیشنهاد اتوماتیک، عدد تعداد کم می گردد … اگر پیشنهادهای شما رو به اتمام است و می خواهید پیشنهاد جدید دریافت نمایید، از …

[PDF]فرمها و مدارک لازم جهت عضویت در سازمان – سازمان نظام مهندسی ساختمان …

azarnezam.ir/Files%5Cformozviyet.pdf
Translate this page

ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ. : ﻧﺎم و ﻧﺎم. ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ. ﺗﺎرﯾﺦ و اﻣﻀﺎء. □. -1. ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن … ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن … ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻨﺎم ﺧﻮد، ﭘﺪر، ﻣﺎدر و ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ. ﯾﺎ) … ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ، در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻠﯿﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒـﺎت …. ردﯾﻒ. ﻧﺎم دوره آﻣﻮزش. ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. ﻧﺎم ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ. ﻧﺎم ﺷﻬﺮ و ﮐﺸﻮر. اﺧﺬ ﻣﺪرك.

[DOC]فرم شماره 1 عضویت و تبدیل وضعیت هیات علمی – دانشگاه مازندران

eco.umz.ac.ir/…/فرم_شماره_1_عضویت_و_تبدیل_و…
Translate this page

نام پدر: ……………………………. شماره شناسنامه: . … تلفن دیگری که در مواقع اضطراری بتوان با شما تماس گرفت: . …. ردیف. نام دانشگاه یا مؤسسه آموزشی و پژوهشی. عنوان درس هایی که تدریس نموده یا می نمائید … ردیف. نام و نام خانوادگی. نوع رابطه و نحوه آشنایی. مدت آشنایی. شغل معرف. نشانی محل کار یا … 7- چهار قطعه عکس جدید 4 × 3. 8- شرح حال .


کد پخش آنلاین این موزیک برای وبلاگ و سایت شما

کد زیر را کپی کنید سپس در قسمت مناسب وبلاگ یا سایت خود قرار دهید

اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک